ما همیشه در تماس هستیم!

phone +7 (978) 72 444 16

79787923544+

گیاهان پیرولیز FORTAN, بهره وری، 5 مترمکعب در روز - اطلاعات بیشتر...
گیاهان پیرولیز PIROL, بهره وری، 72 مترمکعب در روز - اطلاعات بیشتر...
گیاهان پیرولیز FORTAN and PIROL - اطلاعات بیشتر...
گیاهان بیودیزل EXON - اطلاعات بیشتر...
ستون های تقطیر SARGAS - اطلاعات بیشتر...

قیمت ها را بررسی کنید

برای همه خریداران:

ترخیص کالا از گمرک رایگان برای صادرات

گواهینامه های مبدا

خدمات حمل و نقل تجهیزات

برای اطلاعات بیشتر می توانید از یکی از راه های تماس با ما استفاده کنید: